Langton’s Ant Family Cellular Automata

Simulator Screen Shot Aug 10, 2016, 7.54.16 AM.pngSimulator Screen Shot Aug 10, 2016, 9.25.20 AM.pngSimulator Screen Shot Aug 10, 2016, 11.54.47 AM.png

Advertisements